Methodes

Methodes

Het onderwijsaanbod van Caleidoscoop wordt afgestemd  op de basis- en onderwijsbehoeften van de kinderen. We gebruiken daarvoor methoden die afgestemd zijn op de kerndoelen. Op Caleidoscoop maken wij gebruik van de volgende methodes:

Taal/spelling en lezen.

  • Groep 1 / 2 werkt met de methode Inzichtelijk, logo 3000 aan taal en rekenvaardigheden.
  • Groep 3: Het aanvankelijk leesproces begint in groep 3. Wij gebruiken hiervoor de methode ‘’Lijn 3’. Voor de kinderen die op dat moment al op AVI start lezen, bestaat er de mogelijkheid om een programma op een hoger niveau te volgen. Groep 3 werkt ook met spelling van de methode Staal.
  • Groep 3 t/m 8: Vanaf groep 3 maken we gebruik van de methode ‘’Staal”. Naast de taalmethode, maken we ook gebruik van de spellingsmethode en de woordenschatlijn van Staal. In de groepen 3 t/m 8 maken wij voor begrijpend lezen gebruik van de methode ‘’Estafette’’. Het vergroot de woordenschat en de kennis van de wereld: twee belangrijke voorwaarde voor het begrijpend lezen.

Rekenen:

  • Groep 1-2: In de kleuterbouw zijn de kinderen op een speelse manier bezig met rekenactiviteiten. Het ordenen, logisch denken, het leren van begrippen, tellen en puzzelen wordt vaak in een kringactiviteit aangeboden. In de kleuterbouw wordt er gewerkt met de methode "Met sprongen vooruit" en ‘’Onderbouwd’’.
  • Groep 3-8: Vanaf groep 3 maken we gebruik van de methode ‘’Pluspunt’’. Deze methode gaat uit van automatiseren, stapsgewijs oefenen en herhalen van enkelvoudig strategieën. Tijdens de rekenlessen maken wij op Caleidoscoop gebruik van de materialen van ‘’Met sprongen vooruit’’. Deze materialen motiveren de kinderen om op een betekenisvolle en actieve manier te rekenen.

Kunstzinnige oriëntatie:

De kunstzinnige oriëntatie is bij ons vooral gericht op het vergroten van vaardigheden van kinderen om hun ideeën, ervaringen en belevenissen uit te drukken met middelen als stam, taal, muziek, beelden, houding, mimiek en spel. Ter ondersteuning van de kunstzinnige oriëntatie volgen we de leerlijn kunst en cultuur door middel van KIDD (kunst is dichterbij dan je denkt) en Collage. Daarnaast maken we gebruik van de methode ‘’Moet je doen’’, een methode gericht op drama, dans, muziek, handvaardigheid en tekenen.

Schrijven:

Vanaf groep 2 maken wij gebruik van de methode Klinkers. Klinkers geeft vanaf groep 2 tot en met groep 8 aandacht aan een goede lettervorming.

Wereld oriëntatie:

In de groepen 1 tot en met 4 worden de vakken zoals aardrijkskunde, natuur, geschiedenis en maatschappelijke vorming zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen echt de vakken aardrijkskunde, natuur-techniek en geschiedenis aangeboden. Hiervoor gebruiken wij de methode Meander (aardrijkskunde) Naut (Natuur en techniek) en Brandaan (geschiedenis).

Engels:

In groep 5 tot en met 8 wordt er Engels gegeven volgens de methode  ‘’Stepping Stones Junior’’. Wij richten ons op de spreekvaardigheid en het eenvoudig schrijven van woorden en zinnen in het Engels.