Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Voor de school en de kinderen is het van grote betekenis dat ouders en verzorgers hun inbreng leveren in de Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een wettelijk orgaan en bestaat uit ouders en personeel. In de Wet op de medezeggenschap is een duidelijk kader aangegeven waarin de MR instemmings- of adviesrecht heeft. Zij is daarmee het hoogste formele adviesorgaan van de school. Alle zaken betreffende de school kunnen de MR passeren. Deze kunnen zowel door de ouders als het personeel worden ingebracht. Er hebben vier personeelsleden en vier ouders zitting in de MR. Als er leden aftreden, die zich niet herkiesbaar stellen, worden verkiezingen gehouden. De MR-vergaderingen zijn openbaar en u kunt deze dus bijwonen.