Curriculum.nu

 

Curriculum.nu

 

Caleidoscoop is ontwikkelschool voor het vakgebied sport en bewegen voor Curriculum.nu

Wat hebben onze leerlingen nodig om uit te groeien tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan? Het is inmiddels 11 jaar geleden dat we in Nederland deze vraag hebben beantwoord voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In de tussentijd is het landelijk curriculum op punten wel aangepast, nu is het tijd om dit landelijk en in samenhang te doen. Wat willen we behouden, wat moeten we toevoegen en wat laten we los? Hoe houden we ruimte voor scholen om zelf het programma in te vullen, aansluitend op hun visie, leerlingen en omgeving?

De Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs willen met deze herziening:

·         Samenhang in de onderwijsinhoud bevorderen

·         Zorgen voor doorlopende leerlijnen: een soepele overgang van de voorschoolse periode naar het primair onderwijs, van primair naar voortgezet onderwijs en van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs

·         Overladenheid in het onderwijsprogramma terugdringen. De ontwikkelteams denken na over 70% van het curriculum om landelijk afspraken over te maken, zodat 30% overblijft voor eigen invulling van de scholen.

·         Duidelijkheid bieden aan scholen: wat moeten alle leerlingen leren en hoeveel ruimte is er over voor eigen invulling?

·         Een betere balans brengen in de hoofddoelen van het onderwijs

 

Ontwikkelteams en ontwikkelscholen

Negen ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs, werken in stappen toe naar de actualisatie van het curriculum. Voor de leergebieden Nederlands, Engels / Moderne vreemde talen, Rekenen & Wiskunde, Digitale geletterdheid, Burgerschap, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij en Mens & Natuur. In verschillende stappen beantwoorden de teams de vraag wat leerlingen zouden moeten kennen en kunnen en uiteindelijk wat er tot het onderwijscurriculum zou moeten behoren.

De ontwikkelteams werken vier keer bijeen in ontwikkelsessies van drie opeenvolgende dagen. Na elke sessie delen de teams de tussenproducten met ontwikkelscholen en andere betrokkenen. Om inbreng en reacties te verzamelen. Aan elk ontwikkelteam worden een aantal ontwikkelscholen gekoppeld. Deelnemers ontvangen een financiële vergoeding als tegemoetkoming voor de vervanging van leraren in ontwikkelteams en/of voor de inzet als ontwikkelschool.

In 2020 worden de opbrengsten met de Tweede Kamer gedeeld voor verdere besluitvorming en om een vervolgproces te bepalen.

 

Onderwijs2032 en Curriculum.nu

Curriculum.nu vormt een vervolg op het visietraject Onderwijs2032.